Čiščenje odpadnih voda in vračanje v naravo

Odpadne vode vsebujejo dodatne primesi, ki jih ponavadi v naravi ni ali pa so v manjših koncentracijah. Tako vsebujejo elemente, kot so pesek, odplake, blato, anorganske snovi, pralna sredstva, barvila, olja, maščobe, lug, kisline, bakterije in podobno. Odpadne vode s povečano koncentracijo primesi, brez zahtevnega postopka čiščenja, ne smemo vračati v naravo. Oporečna odpadna voda, lahko izjemno negativno vpliva na ekosistem. S pralnimi praški ubijete tako rastline, kot živali, kar ima lahko katastrofalne dolgoročne posledice.

Onesnaževanje in viri onesnaževanja

Do onesnaževanja prihaja iz različnih vzrokov, kot so nečiste tehnologije, umetna gnojila, pesticidi in druga škropiva, odlaganje nevarnih odpadkov v naravo, odvajanje odpadne tekočine v reke in podtalnico ter podobno. Čiščenje odpadnih voda poteka na dva načina. Na območjih, kjer je vzpostavljen kanalizacijski sistem, se odplake čistijo na večjih čistilnih napravah. Kjer ni vzpostavljenega kanalizacijskega sistema, pa gospodinjstva in podjetja odplake čistijo s pomočjo malih komunalnih čistilnih naprav.

Male komunalne čistilne naprave

Male komunalne čistilne naprave ali MKČN upravljajo gospodinjstva in drugi lastniki objektov, kjer ni vzpostavljenega kanalizacijskega sistema. Čiščenje odpadnih voda z malo komunalo čistilno napravo vsebuje aerobno čiščenje. Pri tem se s pomočjo naravnega oziroma umetnega prezračevanja ustvari posebne pogoje. V slednjih se izvaja aerobna biološka razgradnja organskih onesnaževalcev. Očiščena tekočina se odvaja v okolje, bodisi z infiltracijo v tla ali pa z iztekom v reke in potoke. Nastale gošče čistijo različna komunalna podjetja.

Različne faze odstranjevanja škodljivih primesi

Čiščenje odpadnih voda poteka v več fazah. Začne se z grobim odstranjevanjem mehanskih delcev, nadaljuje pa se z obdelavo suspendirane snovi. V sekundarni fazi prihaja do biološke razgradnje organskih delcev in organskih razgradljivih snovi. V terciarni fazi prihaja do odstranitev hraniv. V biološkem čiščenju se del organske snovi pretvori v biološko blato. Slednje komunalno podjetje redno čisti in odvaža. Največji pozitivni rezultat te vrste čiščenja odplak na okolje je v tem, da ohranja in varuje naše naravne vodne vire.

Comments are disabled